יום שבת, 26 בספטמבר 2020, ח' תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות בשוהם

חדשות

ועד ההידברות הגיש אתמול למועצה הצעה מעודכנת להסכם מבננים זמני

זהו נוסח ההסכם שהגישו אתמול חברי ועד ההידברות למועצת שוהם עד לגיבוש הסדר קבע, בתקווה שהוא יאושר ע"י המועצה

פורסם בתאריך:


כחלק משיח ועד ההידברות של המבננים עם המועצה, ובעקבות תהליך חשיבה מעמיק וקבלת הערות מהציבור, הגיש אתמול הוועד למועצה הצעה מעודכנת להסכם מבננים זמני, לתקופת הביניים עד לגיבוש הסדר קבע אשר יעניק לדיירי המבננים שירותים שוויוניים של המועצה כמו לדיירי הבתים הפרטיים והבתים המשותפים הרגילים (שאינם במבננים).

חברי ועד ההידברות:  גיל רשמן, עינת יגר, עו"ד רענן גלעדי, עו"ד רחל נמימי סבן (לשעבר מנכ"לית עיריית קצרין), צילה סטטמן (עו"ס ומתכננת ערים), זוהר גרמנוב (דיירת עתידית בשכונת הדרים החדשה) מסרו בהודעתם ל"אבן שוהם": "ההסכם שמציע הוועד (להבדיל מההסכם המוצע על ידי המועצה, שהינו בעצם כתב התחייבות חד צדדי של הדיירים), הוא דו צדדי וכולל התחייבויות משמעותיות של המועצה, וכן שיפורים ניכרים נוספים לעומת ההסכם הקיים, שהופכים אותו להוגן יותר ואטרקטיבי יותר.

ההסכם המוצע מסתמך על מכתבו של ראש המועצה למנכ"ל משרד הפנים שבו הצהירה המועצה כי היא מחפשת דרך חוקית להעניק לדיירי המבננים את שירותי המועצה ללא תוספת תשלום מעבר לארנונה הרגילה. בין היתר ההסכם כולל התחייבות של המועצה להחזר כספי לדיירי המבננים על מה שישלמו בתקופת הביניים, אם ייקבע בעתיד על ידי גורם משפטי מוסמך כי חוות הדעת המשפטית הנוכחית של המועצה שגויה.

אם ההסכם המוצע יאושר על ידי המועצה, יהיה בו תמריץ ממשי לדיירי המבננים להצטרף אליו, וכך הוא יאפשר למועצה יחד עם התושבים להתאחד ולהשיג מענה סביר לטיפול במבננים בתקופת הביניים, לצד חתירה משותפת גם לפתרון ארוך טווח וצודק של ארנונה דיפרנציאלית."

ממועצת שוהם נמסר בתגובה: "המועצה תלמד את השינויים המוצעים ותמשיך בהדברות פתוחה במטרה לעודד את ההצטרפות להסדר המבננים. חשוב להזכיר שההצטרפות  במחיר מוזל של 15 ש"ח לחודש היא עד 31.12.20"

להלן נוסח ההסכם שהוגש ע"י הועד:

הצעת ועד ההידברות של המבננים - 13.9.20

הסכם מבננים זמני

שנערך ונחתם בשוהם ביום _____ בחודש ______ 2020

בין: המועצה המקומית שוהם 

שתיקרא להלן: "המועצה"

מצד אחד

לבין: דיירי מבנן ברח' _____________________

הכולל ______ יחידות דיור

אשר שמותיהם וחתימותיהם מפורטים בנספח א' להסכם זה

שייקראו להלן: "הדיירים"

מצד שני

הואיל: והדיירים מתגוררים במבנן, שהינו מתחם הכולל מס' בניינים וכן שטחים פתוחים אשר נמצאים בבעלות משותפת של כלל דיירי הבניינים (להלן: "המבנן", "השטחים הפתוחים המשותפים");

והואיל: ובין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלה אם לפי המצב המשפטי הקיים דינם של השטחים הפתוחים המשותפים - המשמשים עשרות או מאות משפחות ולעיתים אף את הציבור הרחב - הינו כדין שטחים ציבוריים, מבחינת אחריות המועצה לטיפול בהם על חשבון תשלומי המיסים העירוניים הרגילים; לרבות ניקיון, גינון, הדברה, תאורה, אחזקת התשתיות העיליות והתת-קרקעיות, מימון החשמל והמים ומימון ביטוח התשתיות וביטוח נזקי צד ג';

והואיל: ולצדדים מטרה ארוכת טווח משותפת, אשר בוטאה במכתבו של ראש המועצה למנכ"ל משרד הפנים מיום 24.5.2020, למצוא דרך חוקית שתאפשר למועצה לטפל בשטחים הפתוחים המשותפים במבנן, ללא תוספת תשלום של הדיירים מעבר לכספי המיסים העירוניים הרגילים;

והואיל: והמועצה מתכוונת לפעול כדי להשיג מטרה משותפת זו כמיטב יכולתה ובהקדם האפשרי, בשיתוף פעולה עם נציגים של דיירי המבננים, מול גורמי הממשלה הרלוונטיים, להסדרה חוקית של "ארנונה דיפרנציאלית"; דהיינו תעריף ארנונה מופחת לדיירי המבננים, אשר גובה ההפחתה שלו ישקף את הסכום שיהיה על דיירי המבננים לשלם למועצה לשם טיפולה בשטחים הפתוחים המשותפים, בהיקף שייקבע בהמשך;

והואיל: ולצדדים מטרה קצרת טווח משותפת, כי עד לקבלת החלטה מגורמי הממשלה הרלוונטיים לעניין הארנונה הדיפרנציאלית, או כל הסדרה חוקית אחרת שתשיג את המטרה ארוכת הטווח המשותפת הנ"ל, יכונן הסכם זמני, שבמסגרתו תיקבע חלוקת האחריות בין הצדדים לטיפול בשטחים הפתוחים המשותפים בתקופת הביניים, תוך שכל צד שומר על מלוא טענותיו העתידיות להסדר הקבע;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא:

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות ההסכם הינן לנוחיות בלבד, ולא ניתן ללמוד מהן לפרשנות ההסכם.

2. נציגות המבנן:

2.1 נציגות המבנן לצורך הסכם זה (להלן: "נציגות המבנן") תהיה מורכבת מנציגי כל אחד מהבניינים במבנן, אשר נבחרו או ייבחרו בעתיד לצורך כך בהחלטה של אסיפת הדיירים של כל בניין. תפקיד נציגות המבנן הוא לעמוד בקשר עם המועצה ולהעביר אליה וממנה הודעות מאת ועבור הדיירים במבנן. נציגות המבנן אינה אחראית לביצוע החובות והתשלומים האישיים אשר מוטלים בהסכם זה על כל אחד מהדיירים.

2.2 הדיירים במבנן, החתומים על הסכם זה (בנספח א'), מצהירים בזאת כי נציג ועד הבניין שלהם שנבחר או ייבחר על ידם באסיפת דיירים, יהיה נציגם בנציגות המבנן בכל הקשור להסכם זה.

3. זמניות ההסכם והחזר כספי אפשרי:

3.1 כאמור במבוא, הסכם זה הינו זמני, ונועד רק לתקופת הביניים שעד להסדרה החוקית של הארנונה הדיפרנציאלית, או עד לכל הסדרה חוקית אחרת שתשיג את המטרה ארוכת הטווח המשותפת. כל צד שומר על מלוא טענותיו להסדר הקבע, ולא יהיה בהסכמתו להסכם זמני זה כדי לגרוע מאיזו מהן.

3.2 ככל שייקבע בעתיד על ידי גורם משפטי מוסמך כי עמדת המועצה, שלפיה הדיירים צריכים לשלם תשלום נוסף בגין טיפול המועצה בשטחים הפתוחים המשותפים, הינה שגויה, במלואה או בחלקה, תחזיר המועצה לדיירים את הסכומים העודפים שישלמו בתקופת הביניים לפי הסכם זמני זה.

4. תוקף ההסכם הזמני והזכות לבטלו:

4.1 ההסכם יהיה בתוקף ל-12 חודשים החל ממועד החתימה על ההסכם, ויוארך מדי שנה, ככל שלא יפקע או יבוטל קודם לכן בהתאם לאחת מהוראותיו.

4.2 כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לסיומו, בהודעה בכתב לצד השני של 90 יום מראש.

5. העבודות ועלויות נלוות שבאחריות המועצה בשטחים הפתוחים המשותפים:

5.1 החל ממועד החתימה על הסכם זה, ובכפוף לתשלום התמורה שלהלן, המועצה מתחייבת לבצע עבודות לטיפול בשטחים הפתוחים המשותפים, ולשאת בעלויות נלוות, כמפורט בנספח _______ להסכם זה.

5.2 המועצה תבצע את העבודות באמצעות קבלנים מטעמה, ותפקח על ביצוען והשלמתן. המועצה היא שתקבע את העדיפות בין העבודות השונות. לדיירים לא תהא הזכות לתת הוראות בקשר לעבודות.

5.3 המועצה תבצע את העבודות תוך גרימת מינימום אי נוחות לדיירים, תוך הסדרת מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל וכיו"ב. הפסקות מים, ניתוק קווי ביוב, ניתוק כבלי חשמל, טלפון וכיו"ב ייעשו תוך מתן הודעה מראש לתושבים. ככל שיעלה הצורך בסגירת מים לצורך ביצוע העבודות, המועצה תודיע לדיירים בהקדם האפשרי על הצורך בסגירת מים באזור מסוים לצורך ביצוע העבודות. שטח העבודה יגודר בגדר זמנית לפי הנהלים המקובלים במועצה. בתום העבודות, תנקה המועצה את שטח העבודות ותסלק פסולת וחומרים בהם השתמשה בעבודות.

5.4 העבודות יבוצעו בשעות העבודה המקובלות, ובמקרה של צורך דחוף בכל עת סבירה.

5.5 המועצה  תוודא קיומם של ביטוחים מתאימים על ידי הקבלנים מטעמה אשר יבצעו את העבודות.

5.6. המועצה רשאית להסב את ביצוע העבודות לאחריות כל תאגיד, לרבות תאגיד עירוני, עמו תתקשר.

6. התמורה:

6.1 כנגד אחריות המועצה במסגרת הסכם זמני זה ישלם כל אחד מהדיירים במבנן סך של 21.5 ₪ (עשרים ואחד ₪ ו- 50 אג') לחודש (258 ₪ לשנה), שייגבו על ידי המועצה, באמצעות חשבון הארנונה, אחת לרבעון (להלן ולעיל: "התמורה"). תחשיב המפרט את מרכיביו של סכום זה מצורף כנספח ___________.

6.2 אי-תשלום על ידי דייר זה או אחר אינו מהווה עילה לאי-עמידה של יתר הדיירים בתנאי ההסכם. 

6.3 מובהר שוב כי נציגות המבנן אינה אחראית לגביית התמורה מהדיירים. המועצה תפעל באופן פרטני נגד דיירים שאינם משלמים את התמורה, בכלים החוקיים שלרשותה. הדיירים מסכימים שאמצעי הגבייה העומדים למועצה ביחס לתשלומי המיסים העירוניים, יעמדו לה גם לצורך גביית התמורה.

6.4 המועצה רשאית לעדכן את התמורה בהתאם לעדכון עלויות קבלני השירותים והעבודות השונים, הפועלים מטעמה, ולאחר שתציג מראש ובכתב את מרכיבי התחשיב לנציגות המבנן. הדיירים מתחייבים לשלם את התמורה המעודכנת (בכפוף לזכותם לבטל את ההסכם כאמור לעיל).

7. תשתיות מים וביוב:

7.1 המועצה תערוך מיפוי של מערכת המים והביוב במבנן אשר משותפת ליותר מבניין אחד בו, תוך _____ שבועות מיום החתימה על הסכם זה, ותמסור העתק של המיפוי לדיירים. הצדדים יישאו בחלקים שווים בעלויות המיפוי / צילום המערכות.

7.2 מעבר לאמור בנספח העבודות והעלויות הנלוות, בתקופת הסכם זמני זה הדיירים מוכנים להיות אחראים על יתר תחזוקת תשתית המים והביוב אשר משותפת ליותר מבניין אחד במבנן (בנוסף כמובן לאחריותם הרגילה על התשתית שמשרתת את הבניין שלהם לבדו), ובלבד שתשתית משותפת זו אינה משרתת גם גורמים חיצוניים למבנן. תשתית שמשרתת גם גורמים חיצוניים למבנן תהיה בכל מקרה באחריות המועצה.

7.3 באשר לתקלת ביוב או מים שבאחריות הדיירים - אם היא אינה מכוסה בביטוח תשתיות, המועצה תתקן אותה לפי בקשת הדיירים כנגד תשלום מצידם, באמצעות קבלנים מורשים מטעמה או בעריכת מכרז לצורך ביצוע עבודות תשתית אלה. תשלום הדיירים עבור שירות זה יהיה במחיר העלות הרגיל של המועצה. המועצה תספק על חשבונה את הייעוץ המשפטי והפיקוח. המועצה תסייע לדיירים בפריסת התשלום עד 36 תשלומים, בהתאם להסדר נפרד שייחתם בין הצדדים לפני התיקון.

8. חניון תת קרקעי:

8.1 אחזקת חניון תת קרקעי, ככל שיש כזה במבנן, הינה באחריותם הבלעדית של הדיירים. עם זאת, כתנאי להסרת אחריות המועצה, באחריותה לבדוק ולשלול את האפשרות שמפגע המצוי בשטח אחר שנתון לטיפולה הוא שגרם למפגע בחניון התת קרקעי (כגון נזילה מהשטח הפתוח שחלחלה לחניון).

8.2 הוראות סעיף 7.3 יחולו בהתאמה בכל הקשור לתיקונים הנדרשים בחניון התת קרקעי.

9. מדרכות / אבנים משתלבות ונזקי שורשי עצים:

9.1 הצדדים מצהירים כי השטחים הפתוחים המשותפים במבנן, כהגדרתם לעיל, פתוחים לכל הולך רגל ולא נמנעת גישה רגלית לכל צד שלישי לשטח כאמור.

9.2 בכפוף להצהרה הנ"ל וכפועל יוצא ממנה, וכן משום שגם השימוש של דיירי המבנן בשטחים הפתוחים המשותפים הינו בעל אופי ציבורי במהותו ולא פרטי (בדומה לדיירי בית משותף רגיל או בית פרטי מעבר לקו הבניין שלהם); המועצה אחראית על התחזוקה של המדרכות, האבנים המשתלבות ותיקון נזקי שורשי העצים במדרכות אלה בתחום השטחים הפתוחים המשותפים, וכל עבודות התחזוקה הללו יבוצעו על ידי המועצה, ללא תשלום נוסף מצד הדיירים מעבר למיסים העירוניים הרגילים.

10. ביטוח לנזקי צד ג' וביטוח לתיקון התשתיות המשותפות:

10.1 באחריות המועצה לערוך ולממן פוליסת ביטוח צד ג' וכל פוליסה אחרת, לפי שיקול דעתה, המבטחת את כל העוברים והשבים בשטחים הפתוחים המשותפים, והמועצה תהא האחראית הבלעדית לביטחונו של הציבור הרחב שעובר בשטחים אלה. מובהר כי לדיירים אין אחריות משפטית מקבילה בעניין זה. עם זאת הדיירים יישאו בחלק מתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של התרחשות אירוע הביטוח, עד לגובה של 80 ש"ח לכל משפחה או עד ל-50% מגובה ההשתתפות העצמית הכוללת, לפי הנמוך מהשניים.

10.2 בתקופת הסכם זמני זה הדיירים יהיו אחראים - אם ירצו בכך - לערוך ולממן פוליסת ביטוח לתיקון התשתיות במבנן אשר מצויות באחריותם בהתאם לסעיף 7.2 לעיל. עם זאת המועצה תסייע לדיירים המבקשים לערוך פוליסות אלה לנהל מו"מ עם חברות ביטוח שונות, על מנת לרתום את כוח השוק שלה כדי לקבל מחיר מיטבי, וכן תגבה את הפרמיות מהדיירים באמצעות מנגנון גבייה שלה או מטעמה.

11. שונות:

11.1 מובהר כי המועצה אינה אחראית לעבודות בשטחים שאינם פתוחים במבנן.

11.2 הצדדים מתחייבים לשתף פעולה לשם קיום הסכם זה, וכן לשם קידום מהיר של המטרה המשותפת ארוכת הטווח כאמור במבוא. בכלל זה מתחייבים הצדדים לפעול בכנות ובתום לב זה כלפי זה.

11.3 כל מחלוקת שתתעורר בין המועצה לבין דייר בקשר להסכם זה תידון בערכאות המוסמכות במחוז תל אביב. עם זאת,  מחלוקת בעלת אופי רוחבי תועבר בהסכמת הצדדים לגישור בפני מגשר שימונה על ידי לשכת עורכי הדין.

11.4 אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות חוקי העזר של המועצה, לרבות כל תיקון עתידי לחוקי העזר, וזאת בכפוף לזכותם של הדיירים לבטל את ההסכם כאמור לעיל.

11.5 מוסכם כי כל שינוי בתנאי הסכם זה או בהיקף העבודות, ייעשה רק בהסכמת הצדדים בכתב, ובכפוף להצגת מסמך חתום על ידי מורשי החתימה של המועצה.

11.6 אנשי הקשר מטעם נציגות המבנן לצורך העברת הודעות בכתב או בעל פה בעניין הסכם זה, הינם: ___________________________________________________. מוסכם כי הם, ובמידת הצורך יתר חברי נציגות המבנן המפורטים מטה, יהיו אנשי הקשר מבחינת המועצה והדיירים בנוגע להסכם.

מסירת מסמך לאנשי הקשר כאמור לעיל תהא כדין, אם המסמך נמסר להם במקום מגוריהם, אישית או לידי אחד מבני משפחתם הבוגרים, או נשלח אליהם בדואר במכתב רשום. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם נתלה המסמך וצולם במקום בולט במקום המגורים.

* מצורף נספח עבודות -ועד ההידברות

לצפייה בקובץ לחץ כאן

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: